Schooljaar 2017-2018

Ook in het schooljaar 2017-2018 geldt voor leerlingen van havo en vwo de nieuwe maatregel dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde (en rekentoets bij het vwo). Daarnaast moet het gemiddeld cijfer van alle vakken op het centraal examen (CE) voldoende zijn (5,5 of hoger). Voor alle vakken geldt overigens dat bij een eindcijfer lager dan een 4 (dus ook het PWS), de leerling automatisch is gezakt. CKV en LO moeten daarnaast met een voldoende zijn afgesloten.

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting van dit leerjaar 2017-2018, kortweg het PTA, staat precies wat je dit leerjaar voor het schoolexamen van dat vak moet doen en wanneer je dat moet doen. In de bovenbouw, dus vanaf klas 4,tellen alle behaalde cijfers mee voor het rapport en het schoolexamen. Elk rapportcijfer is dus een tussenstand van het schoolexamen.
Elk leerjaar krijg je een boekje met het PTA voor dat leerjaar. Als je steeds je resultaten noteert en alle boekjes goed bewaart, krijg je een persoonlijk overzicht van je hele examendossier. Met dat overzicht kun je dan in de examenklas al je eindcijfers voor het schoolexamen zelf uitrekenen.

Reglement Schoolexamen

Het is belangrijk dat je dit reglement goed leest. In artikel 11 staat de bevorderingsnorm. Die is gebaseerd op de slaag/zakregeling, zie artikel 1.3. die weer van belang is voor de eindexamenleerlingen. Voor vragen over het PTA kun je altijd terecht bij de vakdocenten, bij je mentor of de afdelingsleider. Dat geldt ook voor het Reglement Schoolexamen (zie onderaan deze pagina).
Naast het Reglement schoolexamen is en het Examenreglement van Stichting ZAAM, het bevoegd gezag.

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een bijzonder onderdeel van je examen. Samen met een medeleerling voer je een uitvoerig onderzoek uit voor een examenvak en na enkele maanden presenteren jullie je conclusies. Je werkt volgens het protocol van het profielwerkstuk.

Tot slot wensen alle docenten en andere medewerkers van het Comenius Lyceum Amsterdam je veel succes met je studie!

Het PTA van de havo vind je hier. 
Het PTA van het vwo vind je hier.

Het examenreglement 4havo en 4vwo download je hier.
Het examenreglement 5havo, 5vwo en 6vwo vind je hier.

Het Examenreglement van Stichting Zaam download je hier.

Het protocol van het profielwerkstuk download je hier.