Het doel van LOB is om de leerlingen te begeleiden bij het maken van bewuste(re) keuzes. Op onze school houdt dit concreet in dat de leerlingen begeleid worden bij het kiezen van een passend profiel en een juiste vervolgopleiding. Bij deze keuzes is het van belang dat de leerling leert om zijn/haar ervaringen (binnen en buiten de school), interesses en kwaliteiten hierbij te betrekken. Want een leerling die kiest voor de juiste opleiding, legt de basis voor een succesvolle loopbaan.

Op het Comenius Lyceum zijn twee decanen werkzaam: dhr. H. Meziyane voor de onderbouw en mevr. K. Waltjé voor de bovenbouw. Zij begeleiden je samen met de mentoren en docenten bij het maken van passende keuzes op het gebied van profielen en vervolgopleidingen. Verder kunnen ze je adviseren over oa de verschillen tussen HBO en WO, tegemoetkoming van studiekosten en actualiteiten en veranderingen op het gebied van LOB.

Profielkeuze

Werkwijze Profielkeuze 2017-2018
Leerjaar drie staat in het teken van de voorbereiding op de bovenbouw. De profielkeuze staat hierin centraal. Hoe we dit jaar te werk gaan, wie wat doet, welke criteria worden gehanteerd en wanneer de definitieve keuze gemaakt moet zijn, staat in deze werkwijze beschreven.

FOTO KATJA

K. Waltjé, decaan bovenbouw

WERKWIJZE PROFIELKEUZETRAJECT

- de decaan komt bij de start van QOMPAS in de mentorles om zich voor te stellen en een toelichting te geven.
- gedurende de looptijd van QOMPAS houdt de decaan hierover contact met de mentor.
- de mentor controleert de voortgang bij QOMPAS.
- de decaan is verantwoordelijk voor het profielkeuzeproces. Het zwaartepunt van de begeleidingsgesprekken ligt bij de mentor van de 3de klas, hierbij geeft de decaan ondersteuning aan de mentor. 
- de decaan wordt ingeschakeld bij de 'moeilijke’ gevallen, dan verwijst de mentor de leerling door naar de decaan.
- de decaan is verantwoordelijk voor het opstellen en updaten van het profielkeuzeboekje.
- de decaan organiseert de voorlichtingsavond aan begin van de derde periode in overleg met de schoolleiding.
- de decaan organiseert voorlichtingen die door verschillende beroepsbeoefenaren worden gegeven.
- de decaan zorgt ervoor dat de leerlingen genoeg informatie over de keuzevakken krijgen.

QOMPAS
De mentoren van de 3de klas starten met de uitvoering van QOMPAS vanaf oktober. De decaan komt regelmatig in de mentorles langs om zich op de hoogte te stellen van de voortgang. Indien nodig krijgen leerlingen QOMPAS ook als huiswerk mee. Uiterlijk 30 maart 2018 moet QOMPAS zijn afgerond en moet het profielkeuzedossier worden ingeleverd bij de decaan. Het profielkeuzedossier van de leerling bevat ten minste de volgende zaken: het einddossier van QOMPAS, de Profielwijzer van LC-data, verslagen van de verschillende voorlichtingsbijeenkomsten, het formulier adviezen en voorlopige keuze en het definitieve keuzeformulier.

PROFIELKEUZEPROCES

- de vakdocenten geven een voorlopig advies op het +/- formulier. Dit advies kan mede gebaseerd zijn op de gegevens van de overgang van klas 2 naar 3. 
- de mentor, de decaan en de afdelingsleider formuleren het schooladvies.
- de mentor bespreekt dit voorlopig advies met de leerling. Deze 1ste adviesgesprekken worden voorbereid in overleg met de decaan.
- de leerlingen nemen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten over beroepen en keuzevakken.
- aan het einde van semester 1 geeft de leerling zijn/haar voorlopige profielkeuze op. Voorafgaand hieraan heeft de mentor een 2e adviesgesprek. De mentor beschikt hierbij over de informatie uit de rapportvergaderingen.
- op de klassenteamvergadering voor rapport 3 wordt de voorlopige keuze besproken.
- in april wordt het definitieve keuzeformulier uitgereikt. De mentor heeft een 3e adviesgesprek en de definitieve keuze wordt ingevuld.
- na de overgangsvergadering is de profielkeuze definitief.

TOELATINGSNORMEN N-PROFIEL

Om in de bovenbouw HAVO en VWO een N-profiel (Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek) te kunnen kiezen, zijn de volgende cijfers op het overgangsrapport van klas 3 naar 4 vereist: Een leerling die kiest voor het profiel N&G heeft op het eindrapport van de 3e klas voor Biologie, Scheikunde en Wiskunde ten minste een 7. Wordt als profielkeuzevak Natuurkunde gekozen? Dan is Wiskunde B verplicht en het eindcijfer op het eindrapport van de 3e klas voor Natuurkunde ten minste een 7. Een leerling die kiest voor het profiel N&T heeft op het eindrapport van de 3e klas voor Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde ten minste een 7. Wordt als keuzevak Biologie gekozen? Dan is het eindcijfer op het eindrapport van de 3e klas voor Biologie ten minste een 7. 

Een leerling die aan één van deze voorwaarden niet voldoet, wordt in de overgangsvergadering besproken. Daarbij wordt altijd het advies van de betrokken vakdocent gehoord. De overgangsvergadering neemt vervolgens een beslissing.

KEUZEVAKKEN

Elke leraar die in de derde klas een vak geeft dat in de bovenbouw als keuzevak wordt aangeboden, geeft in zijn/haar derde klas hier voorlichting over. Indien nodig wordt binnen de sectie de inhoud van deze voorlichting besproken (PowerPoint, extra materiaal etc.).
De voorlichting over de keuzevakken informatica en maatschappijwetenschappen, die niet in de onderbouw worden gegeven, wordt tijdens de mentorlessen door de vakdocenten verschaft op verzoek van de decaan.
In de voorlichting aan de leerlingen moet nadrukkelijk worden meegenomen dat het aanbod van keuzevakken per profiel beperkt is en afhankelijk van het aantal deelnemers aan een vak. Bij het aangeven van hun keuzevak moeten de leerlingen een eerste en tweede voorkeur vermelden.

WIJZIGING PROFIELKEUZE OF KEUZEVAK
In het nieuwe schooljaar is verandering in profielkeuze of keuzevak niet mogelijk.

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) in de bovenbouw

FOTO HAMID

H. Meziyane, decaan onderbouw

Hoe meer opleidingsmogelijkheden je onderzoekt, des te beter. In de bovenbouw ontplooit iedere leerling activiteiten in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Zoals een stage, sollicitatietraining, bezoek aan Hogeschool INHOLLAND, bezoeken van open dagen, deelnemen aan masterclasses en meer. De bevindingen komen terecht in je toekomstdossier.
Contacten met het vervolgonderwijs zorgt voor een goede informatie over vervolgonderwijs. Leerlingen nemen deel aan het aansluitproject van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
Bij de decaan kun je terecht als je:
• wilt weten wanneer er open dagen zijn
• je wilt voorbereiden op een toelatingsgesprek voor een opleiding
• een motivatiebrief voor een opleiding wilt laten corrigeren
• met een onafhankelijke persoon wilt praten
Loop even bij de decaan mevr. Waltjé naar binnen of maak een afspraak!

Hier staan de presentaties gehouden in de bovenbouw:
Voor 4 havo
Voor 5 havo en 5/6 VWO

Bovenbouw

Leerlingen krijgen veel informatie middels Qompas – de digitale studiekeuzebegeleidingsmethode - via de decaan, middels websites en via tijdschriften en beroepenkranten die op school worden aangeboden.
Op woensdagmiddag 26 november bezoeken de leerlingen van HAVO 4 en VWO 5 met een NT-profiel of met het profielvak Natuurkunde de Jet-Net Career Day op de campus van de TU Delft te Delft. Dit is een landelijke manifestatie waar zo’n 50 bedrijven vertegenwoordigd zijn ter stimulans voor de keuze van technische- en natuuropleidingen. Meer informatie vindt u op www.regionalecareerday.nl
Maandagavond 17 (NT/NG) en 24 november (CM/EM) vinden de studievoorlichtingsavonden plaats, georganiseerd door decanen en de organisatie 4Strax. Leerlingen hebben keuzes gemaakt welke studievoorlichtingen zij die avond(en) willen volgen. Iedere leerling moet het eigen programma voor die avond(en) zelf uitprinten en meenemen. Dit kan op het eigen account van www.4strax.nl. U bent als ouder van harte uitgenodigd deze avond samen met uw kind te bezoeken. De voorlichtingen vinden plaats bij de Hogeschool van Amsterdam, locatie Fraijlemaborg 133 te Amsterdam.

Ook is het bezoeken van Open Dagen in het voorexamenjaar erg belangrijk. Vaak nemen leerlingen in het eindexamenjaar daar geen tijd voor, omdat het vizier vooral gericht is op het behalen van het diploma. Terwijl je tijdens Open Dagen al een aardig beeld kunt krijgen van de inhoud van een opleiding en de locatie.

Examenleerlingen

Aan het begin van het schooljaar dient het programma Qompas te zijn afgerond. Met behulp van het einddossier, waarin onder andere uitslagen staan van een interessetest en een studiekeuzetest, kan de leerling zich verder oriënteren. Het bezoek aan Open Dagen is zeer aan te raden. Kijk regelmatig op de Open Dagen-kalender van www.qompas.nl! Bv 8-11 HvA, VU, Universiteit van Leiden en Hogeschool Utrecht, 29-11 UvA.
De beste manier om een reëel beeld te krijgen van de inhoud en de gang van zaken bij een studie, is een dag Meelopen of Proefstuderen. Elke Universiteit of Hogeschool biedt deze mogelijkheid op de site aan. Bij Proefstuderen krijgen leerlingen een beter beeld van een studie: ze krijgen een hoor- en werkcollege locatie en worden daarbij begeleid door huidige studenten. Bij Meelopen maak je onder begeleiding van een student een heuse studiedag mee, met bv hoor- en werkcolleges en je kunt heel directe informatie van zo’n student krijgen. Voor een Meeloop- of Proefstudeerdag kun je vrij krijgen op school, mits er op die dag geen belangrijke toetsen gepland zijn. De mailwisseling met de student met de afgesproken datum overleg je ruim van te voren met de decaan mevr. Waltjé.
Op 20 januari organiseren we een studievoorlichtingsmiddag verzorgd door oud-leerlingen. Je kunt dan nog je laatste vragen kwijt over verschillende studies, maar ook algemene vragen over studeren.
De mentor zal gesprekken voeren, en ook de decaan zal dat doen, zeker met de twijfelaars en de leerlingen die nog helemaal niet weten welke studie ze willen kiezen. Hierbij wordt ook het einddossier van Qompas geraadpleegd. Ook ouders kunnen hierin een belangrijke rol spelen! Het is vooral belangrijk dat een leerling ondersteund wordt in eigen interesses en competenties. Stimuleren in een studierichting die vooral de wens is van de ouders, loopt vaak uit op studie-uitval. Deze uitval was dit jaar in het eerste studiejaar 35%!
De leerlingen die weten welke opleiding ze willen gaan volgen, kunnen zich (nu al) inschrijven via de landelijke website www.studielink.nl. Onze school staat bij Studielink bekend als Scholengemeenschap Nieuw West. Het adres klopt wel: Derkinderenstraat 44.
Het is verstandig om in ieder geval nu al je Digid aan te vragen. Dit digitale paspoort heb je nodig voor de inschrijving. De aanvraag van een Digid via studielink duurt een kleine week.
Let op dat je je tijdig inschrijft, zeker voor lotingstudies en decentrale selectie. Dit jaar is de uiterlijke inschrijfdatum voor alle studies 1 mei 2014! Houd je hieraan, want veel opleidingen nemen na 1 mei geen studenten meer aan!
Alle Hogescholen en Universiteiten in Amsterdam houden dit jaar een Studiekeuzecheck. De meeste vinden plaats meteen na de examens. Maar als je je eerder inschrijft voor en studie, kan de check soms ook al in februari/maart plaatsvinden. Houd deze data in de gaten voor jouw studie en plan dus niet meteen een reisje na je examens! Deze Studiekeuzechecks zijn namelijk verplicht, maar geven je daarmee wel toegang tot de studie mits je voldoet aan de toelatingseisen. Bereid de check goed voor!
Meer informatie over uiterste inschrijfdata bij lotingstudies en het aanvragen van studiefinanciering zijn te vinden op www.duo.nl.
Verder zijn deze leerlingen hoogstwaarschijnlijk de eerste generatie die te maken krijgt met het sociale leenstelsel. De basisbeurs wordt afgeschaft, het “studievoorschot” wordt ingevoerd. Dit is een lening tot max. 980 euro per maand. Afbetaling kan tot 30 jaar na het behalen van de studie. Binnen deze lening kunnen studenten met minder draagkrachtige ouders een aanvullende beurs aanvragen. Deze bedraagt max 365 euro per maand en is een gift mits het diploma binnen 10 jaar wordt behaald. Het besluit omtrent het Sociale Leenstelsel moet nog door de Eerste en tweede Kamer heen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit worden goedgekeurd. Er gaat dus nogal wat veranderen. Reden te meer om je goed en welbewust op je studiekeuze voor te bereiden!
Naast deze nieuwsbrief kunt u op onze schoolsite ook informatie vinden, zoals de presentaties van de algemene ouderavonden.

Belangrijke sites

Keuzegids online (deze link werkt alleen op school)

www.studiekeuze123.nl
- www.studielink.nl
- www.duo.nl
- www.qompas.nl
- www.hva.nl
- www.inholland.nl
- www.vu.nl
- www.uva.nl
- www.tudelft.nl


 

Werkwijze Profielkeuze 2017-2018